Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

De naam van de instelling: Gehandicapten sport vereniging Door Ontspanning Valide, beter bekend als D.O.V.

het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer: 814694329

het post- of bezoek adres van de instelling: Kalverdijkje 77-B |  8924 JJ  Leeuwarden

een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI:
Het bevorderen van het verenigingsleven van de gehandicapten op het gebied van sport in de ruimste zin en daaraan leiding en steun geven. Alles gerekend in de ruimste zin des woords.

De hoofdlijnen van het beleidsplan.

De vereniging biedt haar leden de mogelijkheid door middel van het beoefenen van diverse [aangepaste] sporten de sociale contacten te onderhouden en daarnaast actief aan de diverse wedstrijden en toernooien deel te nemen. De vereniging heft van haar leden een minimale contributie, daarnaast verwerft zij haar gelden door fondsenwerving, donaties, en gemeentelijke subsidie. Het beheer en de besteding van het vermogen geschiedt door het dagelijks bestuur en staat ter beschikking van de activiteiten georganiseerd door de vereniging en aanschaf van sport materialen.

De functie en naam van de bestuurder.

Voorzitter: André Jongsma 

secretaris: Ilona Zwiers

1e penningmeester: Jorrit Boersma

2e penningmeester:  Vacant

Algemene bestuursleden:

Eric Mink
Herman Zijlema 
Vacant 
 
Het beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen alleen vacatiegeld afhankelijk van hun bestuursfunctie € 70,-- of € 170,--.per jaar. De vrijwilligers werkzaam voor de vereniging ontvangen een onkostenvergoeding nadat de bescheiden hiervan zijn ingediend bij de penningmeester.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:.
klik voor inzage op onderstaande link.
 
Financiële verantwoording 2019:
balans 2019