Lid worden 
 
 geeft de gehandicapte sporters sportief de ruimte
 
Clubblad
Bestuur
Sport Fryslan
Facebook
 
 
Klik hier om naar protocol verantwoord sporten te gaan.
Klik hieronder om naar de loten verkoop pagina van D.O.V. te gaan. Klik daarna rechtsboven op steun ons

Grote clubactie 2022
 
Uitslag grote clubactie 2019 : klik hier voor de uitslag
 
Over ons

De gehandicapten sportvereniging "Door Ontspanning Valide" (D.O.V.) werd in 1958, op initiatief van de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers (B.N.M.O.), opgericht.
D.O.V. heeft momenteel ca. 300 leden. D.O.V. heeft twaalf sportafdelingen. Onze vereniging heeft een eigen clubhuis, met daar tegenaan gebouwd een sportzaal. De accommodatie is gevestigd aan het Kalverdijkje 77-b (achter het zwembad Kalverdijkje), te Leeuwarden. Er worden regelmatig bingo- en muziekavonden verzorgd. Ook hebben we een eigen clubblad "De Schakel". Het clubblad verschijnt 4 keer per jaar en bevat nieuws van alle sportafdelingen. 

Alle activiteiten zijn natuurlijk erg kostbaar. De D.O.V. leden betalen uiteraard contributie, maar hiervan kunnen de kosten niet betaald worden. D.O.V. heeft door middel van acties  een groot aantal donateurs geworven. Verder organiseert een collectecomité, waarin ook D.O.V. leden zitting hebben, de jaarlijkse collecte van het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten. Dit fonds verleent subsidies voor de aanschaf van sportmaterialen en aanpassingen van accommodaties.  
AGENDA
NIEUWS
OKT
06
A.L.V. D.O.V. 2020
Dinsdag 6 oktober 2020 is er de Algemene Leden Vergadering van D.O.V.. Aanvang 20.00 uur. Agenda hieronder.

Algemene ledenvergadering.

Vooraankondiging van de algemene Ledenvergadering 2020 van D.O.V.

Op dinsdag 6 oktober 2020 zal in het clubhuis van D.O.V. de algemene Ledenvergadering plaatsvinden.

Aanvang 20.00 uur. U DIENT ZICH VOORAF AAN TE MELDEN DAT U KOMT.

 

AGENDA:

1.Opening door de voorzitter

2.Mededelingen

3.Notulen van de ledenvergadering d.d. 08-04-2019.

4.Jaarverslag secretariaat

5.Verslag en benoeming kascommissie.

Zittend in de kascommissie: Ljibbe Hoeksma en Helena Storm. (reserve ???)

Pauze: tijdens deze pauze kunt u uw vragen voor de rondvraag schriftelijk indienen bij het bestuur.

6. jaarverslag financiën 2019 en begroting 2020

7.  Bestuursverkiezing.

 Aftredend is: Voorzitter Jan Kootstra (niet herkiesbaar) en 2e penningmeester Tonny Holtrop (herkiesbaar) 

Tussentijds afgetreden zijn de dames Alie Valkema en Anneke de Wilde

Tegenkandidaten dienen zich -met inachtneming van het Artikel 10, sub 3 van de statuten bepaalde- vóór 01-10-2020 te melden bij het bestuur.

8. Rondvraag- voorstellen en /of suggesties van de leden.

Voorstellen en/of suggesties kunnen tijdens de vergadering schriftelijk worden ingediend.

Als u op de ledenvergadering van 06-10-2020  a.s. komt geef dan even een berichtje of mailtje door naar het secretariaat:

André Jongsma, 3e Vegelindwarsstraat 5, 8933 DJ  Leeuwarden.

Email:  secretariaat@dovleeuwarden.nl

Het financiële jaarverslag ontvangt u op de algemene ledenvergadering.

9. Einde vergadering.JAN
19
Algemene Leden vergadering 2019
Op dinsdag 6 april 2019 algemene ledenvergadering. Agenda volgt.

BLOG
Onze sponsoren
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus lectus magna.